Regulamin dystrybucji brykietu ECOMAX®

§1
Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin;
Komen – oficjalny dystrybutor Produktów Producenta, tj. firma KOMEN – Zakład Zduński Krzysztof Jaśko (dalej: Komen lub Firma), ul. Słomnicka 65, 32-043 Skała, NIP: 6772081697, REGON: 351566310, tel. 507054446, e-mail: kominki@komen.pl;
Producent – producent Produktów, tj. spółka MMH-ECO-PAL Maciej Piotrowski i Wspólnicy Spółka Jawna, Mokronosy 37, 62-110 Damasławek, NIP: 7661862794, KRS: 0000171632;
Produkt – produkt wytworzony przez Producenta, tj. opał kominkowy ECOMAX®, spakowany do kartonowych pudełek (po ok. 12kg każde) lub foliowych opakowań (po ok. 10kg każde), ułożonych na palecie Premium lub XXL;
Paleta Premium – zabezpieczona folią paleta zawierająca 972/756/288kg Produktu rozmieszczonego w jednakowych kartonowych pudełkach;
Paleta XXL – zabezpieczona folią paleta zawierająca 950/750/370kg Produktu rozmieszczonego w jednakowych foliowych opakowaniach;
Dystrybucja – prowadzona przez firmę Komen w porozumieniu z Producentem sprzedaż Produktów, która umożliwia ich dostarczenie do Klienta na określonych w niniejszym Regulaminie warunkach;
Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, firma lub organizacja pozarządowa akceptująca zapisy niniejszego Regulaminu i dokonująca w ramach Dystrybucji zakupu;
Zamówienie – wyrażone przez Klienta oświadczenie woli dot. zakupu Produktu w 1 z 6 dostępnych wariantów (Paleta Premium 972/756/288kg lub Paleta XXL 950/750/370kg);
Zestaw promocyjny – zestaw akcesoriów dodawanych nieodpłatnie do Produktu w przypadku złożenia zamówienia na Paletę Premium 972kg lub Paletę XXL 950kg, zawierający: 2 opakowania podpałki ECOSTARTER®, 3 opakowania rozpałki ECOROZPAŁKA® oraz 5 opakowań podtrzymywacza żaru NOCNY STRAŻNIK®;

§2
Prawne uregulowania Dystrybucji

Podstawę prawną Dystrybucji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym jej zasady. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy Komen oraz na jej stronie internetowej (https://komen.pl/regulamin-ecopal/).

§3
Złożenie Zamówienia

1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest określenie rodzaju palety, podanie niezbędnych do w/w realizacji danych, wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych, akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz uregulowanie należności za Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w §4.
2. Dystrybucja jest prowadzona na terenie Polski.
3. Podane na stronie internetowej Komen ceny są cenami brutto i uwzględniają koszty wysyłki. Firma Komen dokonuje wszelkich starań, by ceny były zawsze tożsame z cenami podanymi na stronie internetowej Producenta (http://sklep.eco-pal.pl/); tym niemniej w przypadku chwilowej rozbieżności spowodowanej przyczynami technicznymi (brak aktualizacji informacji w chwili wprowadzenia przez Producenta zmian) wiążące są ceny na stronie internetowej Producenta. W takiej sytuacji Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, a jeżeli przekazał na konto Komen jakiekolwiek środki na pokrycie kosztów Zamówienia – zostaną mu one bezzwłocznie zwrócone.
4. Zamówienie można złożyć poprzez stronę internetową Komen, kontakt telefoniczny, środki komunikacji elektronicznej lub osobiście w siedzibie Firmy.
5. Firma Komen przekazuje Producentowi informację o złożonym Zamówieniu, inicjując tym samym procedurę jego realizacji po stronie Producenta, bezzwłocznie po zaksięgowaniu przez Komen należności określonej w §4.
6. Czas realizacji Zamówienia od momentu otrzymania przez Producenta informacji o zaksięgowanej płatności za Zamówienie jest tożsamy z czasem realizacji określonym na stronie internetowej Producenta (http://sklep.eco-pal.pl/); zwykle wynosi on ok. 7 dni roboczych, przy czym w skrajnych sytuacjach (bardzo duża liczba zamówień u Producenta) może się wydłużyć do 21 dni roboczych. W przypadku wydłużonego czasu realizacji, Klient jest o tym fakcie informowany przed złożeniem Zamówienia poprzez odpowiednią informację na stronie internetowej Komen.
7. Jeżeli Klient dokonuje na swoje nazwisko pierwszego Zamówienia palety Premium 972kg lub XXL 950kg, wysyłka obejmuje również nieodpłatny Zestaw promocyjny, który zostanie dostarczony wraz z zamówionym towarem.
8. W przypadku zaistnienia potrzeby wycofania się ze złożonego Zamówienia (np. z uwagi na pomyłkę) lub aktualizację podanych danych, Klient powinien skontaktować się z firmą Komen drogą mailową bądź telefoniczną bezzwłocznie po wystąpieniu w/w okoliczności.
9. Dokument potwierdzający złożenie Zamówienia (faktura VAT/paragon) zostanie przekazany Klientowi osobiście lub – w przypadku sprzedaży na odległość – drogą elektroniczną bezzwłocznie po zaksięgowaniu przez firmę Komen wpłaty na poczet realizacji Zamówienia.

§5
Płatność

1. Warunkiem zgłoszenia przez firmę Komen Zamówienia do realizacji u Producenta jest uregulowanie przez Klienta należności w wysokości adekwatnej do wybranej palety Produktu.
2. Należność można uregulować przelewem na konto bankowe PKO BP 47 1020 2906 0000 1102 0178 9817 lub za potwierdzeniem wpłaty w gotówce w siedzibie firmy Komen.
3. W ramach Dystrybucji, ze względu na charakter współpracy firmy Komen z Producentem, nie ma możliwości uregulowania należności za pobraniem bezpośrednio w firmie dostarczającej Produkt (firmie kurierskiej).

§6
Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej z firmą Komen umowy sprzedaży w terminie 14 dni, licząc od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie zamówionego Produktu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Szczegółowe warunki i skutki odstąpienia od umowy określa regulamin sklepu internetowego Producenta, który dostępny jest na stronie internetowej Producenta (https://sklep.eco-pal.pl/wp-content/uploads/2020/02/regulamin-sklepu.pdf) – w szczególności §7 w/w regulaminu.

§7
Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady Produktu Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
2. Korzystając z rękojmi, Klient może na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
3. Reklamację na podstawie rękojmi można składać drogą poczty tradycyjnej bądź elektronicznej bezpośrednio u Producenta. Firma Komen w takiej sytuacji zobowiązuje się do wsparcia Klienta pod względem komunikacyjnym i proceduralnym, niemniej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot reklamacji.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Producenta, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres siedziby Producenta.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Producenta nastąpi w terminie 14 dni.
6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, ten może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń określonych m.in. w §9 pkt. 8 regulaminu sklepu internetowego Producenta.

§8
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest firma Komen.
2. Szczegółowy sposób przetwarzania danych osobowych Klienta określa dostępna na stronie internetowej firmy Komen polityka prywatności, której akceptacja jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji Zamówienia.

§9
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a spory wynikające z realizacji umowy, o ile nie zostaną rozstrzygnięte polubownie przez Strony, rozstrzygnie właściwy Sąd Rejonowy.