REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://www.komen.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.komen.pl administrowany jest przez Krzysztofa Jaśko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Zduński - Krzysztof Jaśko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Numer NIP: 677-208-16-97

Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 32-043 Skała, ul. Słomnicka 65.
Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności: 30-084 Kraków, ul. Bronowicka 31.

1a. Definicje:

a) Adres Korespondencyjny Sprzedającego - ul. 32-043 Skała ul. Słomnicka 65,

b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

c) Formularz Zamówienia – formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym w lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

d) Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,

f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego),

g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

h) Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

i) Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,

j) Punkt Odbioru – 30-084 Kraków ul. Bronowicka 31 lub 32-043 Skała ul. Słomnicka 65,

k) Rachunek Bankowy Sprzedającego – rachunek nr 24 1020 2906 0000 1002 0150 1220,

l) Regulamin – niniejszy regulamin,

m) Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.komen.pl,

n) Sprzedający; Usługodawca – Zakład Zduński Krzysztof Jaśko, 32-043 Skała, ul. Słomnicka 65,

o) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

p) Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

r) Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

s) Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest Produkt oraz jego cena,

t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego, składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

u) Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 4 lit. b,

w) Adres E-mail Sprzedającego - kominki@komen.pl

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta, jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te właśnie przepisy.

4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dokładniejsze informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawiera § 1a Regulaminu.

6. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedającym, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kominki@komen.com, pod numerami telefonu 501523020 (montaż, materiały, wycena) lub 507054446 (administracja, reklama - w godzinach 10:00-17:00 w Dni Robocze), jak również pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

8. Z uwagi na treść art. 66 idx. 1 par. 2 pkt. 6 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf.

§ 1a
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedającego/Usługodawcę.

2. Powierzone dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

3. Dane osobowe nie są oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim dla celów marketingowych.

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Każdy Klient ma również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących powszechnie przepisach.

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Sprzedającego usług sprzedażowych.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.

3. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca. W trakcie procesu składania Zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

3a. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust. 4.

4. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

4a. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4, chyba że Klient będący jednocześnie Przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży.

4b. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu Zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4, chyba że zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży.

4c. Sprzedającemu po zawarciu umowy, z ważnej przyczyny, jaką jest niespodziewana zmiana ceny przez dostawcę bez wymaganego uprzedzenia, przysługiwać będzie prawo do zmiany ceny zamówionego przez Klienta towaru. Jednakże w sytuacji, o której mowa w zd. 1, Klient uprawniony będzie do odstąpienia od zawartej umowy.

5. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego z możliwością jego zapisania,

b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail, wskazany podczas rejestracji Konta,

c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,

d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

§ 3
SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY


1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
c) płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru.

2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka pocztowa polecona (ekonomiczna),
b) przesyłka kurierska pobraniowa,
c) odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.

3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie generowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym Złożeniem Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit b.

5. Termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce, termin dostawy wynosi tyle, ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego.

6. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.

7. Bardzo prosimy o korzystanie z możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Klient w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń uprawniony jest do żądania sporządzenia protokołu szkody, który ułatwi procedurę reklamacyjną i stanowić będzie dowód na to, że uszkodzenie przedmiotu nie było skutkiem działań Klienta.

§ 4
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - RODZAJ I ZAKRES;
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące rodzaje Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę: Konto i Formularz Zamówienia.

1a. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest dla Usługobiorcy nieodpłatne.

1b. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu mają na celu umożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży (w szczególności Złożenia Zamówienia przez Klienta) oraz jej realizacji.

2. Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta, na mocy której następuje zawarcie nieodpłatnej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta na czas nieokreślony (Klient wprowadza wymagane dane oraz zostaje poinformowany o tym, że wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem oferty Usługodawcy bezpłatnego świadczenia Usługi Elektronicznej). Na rejestrację, o której mowa w zd. 1, składają się:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez wprowadzenie danych obejmujących adres e-mail, wskazane przez użytkownika hasło, z którego będzie korzystać w celu dostępu do Konta, zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz potwierdzającego zaznajomienie się z Regulaminem;

b) wprowadzenie w przewidzianym do tego miejscu kodu wyświetlającego się w oknie zabezpieczającym oraz wciśnięcie przycisku opisanego jako „Zarejestruj”. System Usługodawcy automatycznie wygeneruje wiadomość z potwierdzeniem wprowadzenia danych i wyśle ją na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym z pouczeniem;

c) Usługobiorca, aktywując Konto, zawiera nieodpłatną i dobrowolną umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta, o czym Klient zostanie poinformowany, a dane wprowadzone w trakcie rejestracji Konta mogą zostać w każdej chwili zmienione poprzez otwarcie linku „Moje konto”, wprowadzenie i zatwierdzenie zmian.

3. Koszyk jest funkcją Sklepu Internetowego powiązaną z danym Kontem pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby, która poprawnie zarejestrowała Konto, o którym mowa w ustępie 2. Dodanie Produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości Produktu oraz wciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

3a. Podgląd Produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po kliknięciu kwoty Zamówienia pojawiającej się na stronie obok nazwy Konta.

4. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na Złożenie Zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym:

a) kliknięciu kwoty Zamówienia obok nazwy Konta i wypełnieniu formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych oraz potwierdzenia w formie przycisku o nazwie „Potwierdź zamówienie”;

b) zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy Zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy) po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem przez Usługobiorcę, zaakceptowaniu informacji o tym, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz złożeniu oferty nabycia wskazanych w podsumowaniu Produktów.

5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą Złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

6. Konto i Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) Dostęp do poczty elektronicznej,
c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
d) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,
e) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
f) Usługobiorca proszony jest o wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym,
g) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7a. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r., Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym (usługi Konto) może zostać:

a) wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn, poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Sprzedającego lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,

b) wypowiedziana przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy nie będącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.

10. Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

11. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

12. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Sklep Internetowy korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.