Regulamin promocji „Pal Eko 2021”

§1
Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin;
Komen – organizator Promocji, tj. firma KOMEN – Zakład Zduński Krzysztof Jaśko (dalej: Komen lub Firma), ul. Słomnicka 65, 32-043 Skała, NIP: 6772081697, REGON: 351566310, tel. 507054446, e-mail: kominki@komen.pl;
Producent – producent objętych Promocją Produktów, tj. spółka MMH-ECO-PAL Maciej Piotrowski i Wspólnicy Spólka Jawna, Mokronosy 37, 62-110 Damasławek, NIP: 7661862794, KRS: 0000171632;
Produkt – objęty Promocją produkt wytworzony przez Producenta, tj. opał kominkowy ECOMAX®, spakowany do kartonowych pudełek (po ok. 12kg każde) lub foliowych opakowań (po ok. 10kg każde), ułożonych na palecie Premium lub XXL;
Paleta Premium – zabezpieczona folią paleta zawierająca 972kg Produktu rozmieszczonego w 81 jednakowych kartonowych pudełkach;
Paleta XXL – zabezpieczona folią paleta zawierająca 950kg Produktu rozmieszczonego w 95 jednakowych foliowych opakowaniach;
Promocja – organizowana przez firmę Komen w porozumieniu z Producentem promocja „Pal Eko 2021”, która umożliwia zakup Produktów na określonych w niniejszym Regulaminie warunkach;
Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, firma lub organizacja pozarządowa akceptująca zapisy niniejszego Regulaminu i dokonująca w ramach Promocji zakupu;
Zamówienie – wyrażone przez Klienta oświadczenie woli dot. zakupu Produktu na Średniej lub Dużej palecie;
Zestaw promocyjny – zestaw akcesoriów dodawanych nieodpłatnie w ramach Promocji do danego Produktu, zawierający: 2 opakowania podpałki ECOSTARTER®, 3 opakowania rozpałki ECOROZPAŁKA® oraz 5 opakowań podtrzymywacza żaru NOCNY STRAŻNIK®;

§2
Prawne uregulowania Promocji

Podstawę prawną Promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym jej zasady. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy Komen oraz na jej stronie internetowej (https://komen.pl/ecopal2021-regulamin).

§3
Przedmiot, miejsce i czas trwania Promocji

1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2. Promocja dotyczy zakupu 1 Palety Premium lub XXL.
3. Warunkiem udziału w Promocji jest określenie rodzaju palety, podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych, akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz uregulowanie należności za Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w §5.
4. Promocja trwa od 03.11.2021 do 31.12.2021.
5. Klient może skorzystać z Promocji w dowolnym momencie określonego w pkt. 4 okresu. Datą decydującą o udziale w Promocji jest data zawarcia prawnie obowiązującej obie strony umowy sprzedaży.
6. Promocja jest prowadzona na terenie Polski.

§4
Złożenie Zamówienia

1. Zamówienie w ramach Promocji można złożyć poprzez stronę internetową Komen, kontakt telefoniczny, środki komunikacji elektronicznej lub osobiście w siedzibie Firmy.
2. Firma Komen przekazuje Producentowi informację o złożonym Zamówieniu, inicjując tym samym procedurę jego realizacji po stronie Producenta, bezzwłocznie po zaksięgowaniu przez Komen należności określonej w §5.
4. Czas realizacji Zamówienia od momentu otrzymania przez Producenta informacji o zaksięgowanej płatności za Zamówienie wynosi od 7 do 14 dni roboczych.
5. Do każdej palety (Premium lub XXL) w ramach danego Zamówienia dołączany jest nieodpłatnie Zestaw promocyjny, który zostanie dostarczony wraz z zamówionym towarem.
6. W przypadku zaistnienia potrzeby wycofania się ze złożonego Zamówienia (np. z uwagi na pomyłkę) lub aktualizację podanych danych, Klient winien skontaktować się z firmą Komen drogą mailową bądź telefoniczną bezzwłocznie po wystąpieniu w/w okoliczności.

§5
Płatność

1. Warunkiem zgłoszenia przez firmę Komen Zamówienia do realizacji u Producenta jest uregulowanie przez Klienta należności w wysokości adekwatnej do wybranej palety Produktu.
2. Należność można uregulować przelewem na konto bankowe PKO BP 47 1020 2906 0000 1102 0178 9817 lub za potwierdzeniem wpłaty w gotówce w siedzibie firmy Komen.
3. W ramach Promocji nie ma możliwości uregulowania należności za pobraniem bezpośrednio w firmie dostarczającej Produkt (firmie kurierskiej).

§6
Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej z firmą Komen umowy sprzedaży w terminie 14 dni, licząc od dnia wejścia przez Klienta w posiadanie zamówionego Produktu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Szczegółowe warunki i skutki odstąpienia od umowy określa regulamin sklepu internetowego Producenta, który dostępny jest na stronie internetowej Producenta (https://sklep.eco-pal.pl/wp-content/uploads/2020/02/regulamin-sklepu.pdf) – w szczególności §7 w/w regulaminu.
3. Firma Komen ma prawno skrócić okres trwania lub odwołać Promocję bez podawania przyczyny poprzez publikację odpowiedniej informacji w sposób zwyczajowo przyjęty. Skrócenie okresu trwania lub odwołanie Promocji nie ma skutku wobec praw nabytych, tj. Zamówienia złożone przed w/w zdarzeniem zostaną zrealizowane na dotychczasowych warunkach i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§7
Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady Produktu Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
2. Korzystając z rękojmi, Klient może na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
3. Reklamację na podstawie rękojmi można składać drogą poczty tradycyjnej bądź elektronicznej bezpośrednio u Producenta. Firma Komen w takiej sytuacji zobowiązuje się do wsparcia Klienta pod względem komunikacyjnym i proceduralnym, niemniej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot reklamacji (m.in. ze względu na wątpliwy wówczas bieg terminów).
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Producenta, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres siedziby Producenta.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Producenta nastąpi w terminie 14 dni.
6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, ten może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń określonych m.in. w §9 pkt. 8 regulaminu sklepu internetowego Producenta.

§8
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w ramach skorzystania z Promocji jest firma Komen.
2. Szczegółowy sposób przetwarzania danych osobowych Klienta określa dostępna na stronie internetowej firmy Komen polityka prywatności, której akceptacja jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji Zamówienia.

§9
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a spory wynikające z realizacji umowy, o ile nie zostaną rozstrzygnięte polubownie przez Strony, rozstrzygnie właściwy Sąd Rejonowy.